خانه اخبار Blue BYRD ANC: تلاش بیرداینامیک برای زنده نگه داشتن ایرفون‌های پشت گردنی