خانه اخبار سنهایزر در صدد فروش بخش محصولات عمومی خود