خانه اخبار شور KSE1200: بهترین ایرفون جهان، کمی ارزانتر!