خانه اخبار ACRO CA1000T: نسخه‌ای جدید از دستگاه عجیب استل اند کرن