خانه اخبار رونمایی Sony از دو پلیر جدید مبتنی بر اندروید ۱۲