خانه اخبار ۷۰ ساعت دوام شارژ: خودنمایی آدیو-تکنیکا در IFA 2018