خانه اخبار استل اند کرن A&ultima SP1000M: فرشته‌ی آبی